Christiane får ingen af L.O.C.s millioner - se ægtepagten her

Når parret havde været adskilt var gensynsglæden stor. Her i Københavns Lufthavn i 2013 (Foto: Kaspar Wenstrup)

Når parret havde været adskilt var gensynsglæden stor. Her i Københavns Lufthavn i 2013 (Foto: Kaspar Wenstrup)

Kaspar Wenstrup

 

Allerede da Christiane Schaumburg-Müller og Liam O'Connor i december 2012 blev gift, sikrede de sig mod at skulle slås om gods og guld, hvis de engang skulle blive skilt.

Parret oprettede nemlig en ægtepagt, hvori de erklærer sig enige i, at i tilfælde af skilsmisse, tager de kun del del af formuen med sig, som de hver især har bragt ind i ægteskabet.

Ingen skal med andre ord have noget fra den anden.

Det er nok især L.O.C. glad for.

Han var allerede inden ægteskabet med Christiane mangemillionær og har en stor del af sin formue placeret i anpartsselskabet SGMD.

I 2014 havde selskabet en indtjening på 200.000 kr. om måneden og formuen er på den rigtige side af 6,5 mio. kr.

Christiane får ikke en rød øre herfra.

Omvendt så er de penge, som Christiane har investeret i sin webportal Chrichri.dk., udenfor L.O.C.'s rækkevidde.

Villaen i Hellerup, som Christiane og L.O.C. for to år siden købte for 8,4 mio. kr., skal formentlig sælges.

Hvis salget resulterer i et overskud, så indkasserer de hver halvdelen af fortjenesten.

Du kan læse parrets ægtepagt i den fulde ordlyd her:

Ægtepagt
 
Undertegnede Liam O’Connor, CPR nr. 100779-****, og
medundertegnede Christiane Schaumburg-Müller, CPR nr.
260182-****, begge boende Puggårdsgade 11 3.tv,
København, der begge er myndige, opretter herved i
anledning af vort ægteskab d. 22. december 2012 følgende
ægtepagt.
 
§ 1 Særejets type og omfang
1.1. Alt, hvad vi hver især ejer ved ægteskabets indgåelse,
samt alt, hvad vi hver især erhverver under ægteskabet, skal
tilhøre den pågældende som skilsmissesæreje og derfor ikke
deles i tilfælde af separation eller skilsmisse.
1.2. Indtægterne af særejet, samt hvad der træder i stedet for
særejet, skal også være skilsmissesæreje.
1.3. Vor aftale om rent skilsmissesæreje er ikke til hinder for,
at vi under ægteskabet køber ejendele i sameje, således at
04.06.2015 11:10:26 Side 2 af 2
vore respektive andele skal tilhøre hver af os som
skilsmissesæreje.
 
§ 2 Den enes død
2.1. Når en af os dør, skal de ejendele, der tilhører den
afdøde som skilsmissesæreje i henhold til § 1, være fælleseje,
således at den længstlevende af os har krav på boslod heraf,
ligesom den længstlevende eventuelt kan hensidde i uskiftet
bo.
2.2. De ejendele, som tilhører den længstlevende af os som
skilsmissesæreje i henhold til § 1, skal dog være fuldstændigt
særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt
uskiftet bo.
2.3. Indtægterne af længstlevendes særeje, samt hvad der
træder i stedet for særejet, skal også være fuldstændigt
særeje for længstlevende.
 
§ 3 Samtidig død
3.1. Hvis vi dør samtidigt, skal de ejendele, som tilhører os
som skilsmissesæreje i henhold til § 1, være fælleseje.
 
§ 4 Særejefortegnelse
4.1. Hvis blot en af os ønsker det, opretter vi en særskilt
fortegnelse over de vigtigste af de ejendele, som vi hver især
ejer på nuværende tidspunkt.
4.2. Hvis blot en af os ønsker det, opretter vi hvert år senest
seks måneder efter udgangen af et indkomstår tillige en
ajourført fortegnelse - eventuelt i form af et tillæg - over de
ejendele, som var særeje for hver af os ved udgangen af
indkomst¬¬året.
4.3. Ovennævnte fortegnelser opretter, daterer og
underskriver vi i to enslydende eksemplarer, og vi opbevarer
hver for sig et eksemplar af fortegnelserne på
hensigtsmæssig måde, da vi er bekendt med, at
fortegnelserne kan få bevismæssig betydning for
afgrænsningen af vore respektive særejer.
 
§ 5 Tinglysning
5.1. Denne ægtepagt skal for at blive gyldig underskrives af
os personligt og tinglyses i Den Digitale Personbog, som føres
ved Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro.
 

 

 

 

Udvalgt til dig
Fra forsiden
Close